MAC - Sticky Helpdesk


(Hotline: 0936 966 800)

Để hợp lý hóa các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, Macservice sử dụng hệ thống Sticky Helpdesk. Mỗi yêu cầu hỗ trợ được gắn mã. Bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình xử lý công việc và các báo cáo liên quan. Để sử dụng dịch vụ bạn cần đăng nhập bằng tài khoản mà Macservice đã cung cấp cho bạn